จันทร์ - เสาร์ / 08.00-17.00 น.

ร่วมงานกับเรา

รายละเอียด

 1. บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานด้านบริหารบุคคล
 2. สรรหาและควบคุมการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ ให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
 3. สร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีในการทำงาน ลดข้อร้องเรียนจากพนักงาน ลดอัตราการลาออกของพนักงาน
 4. จัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับพนักงานทุกระดับ
 5. บริหารข้อมูลระบบสารสนเทศน์ของระบบ HR
 6. แก้ไขปัญหาข้อพิพาทภายในองค์กร
 7. วางแผนการสื่อสารระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
 8. วางแผนการบริหารกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
 9. วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
 10. ออกแบบและกำหนกรูปแบบการจ่ายผลตอบแทน
 11. วางแผนกำลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 12. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการ ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน การให้รางวัลผลงานพิเศษ และกฏหมายแรงงานกับพนักงานทุกระดับ
 13. ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อวางแผนด้านกำลังคนและกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน
 14. ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ และแม่บ้าน
 15. ควบคุมและรับผิดชอบงานเอกสารแรงงานต่างด้าว
 16. ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับจากทางบริษัทฯ
 17. ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการทัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ความรู้การฝึกอบรม การบริหารทรัพยากรบุตตล
 4. ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 3 ปี ขึ้นไป
 5. ความสามารถที่เป็นประโยชน์ มีความเป็นผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานดี กล้าตัดสินใจ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี มีทักษะในการเจรจาโน้มน้าว ประนีประนอม

รายละเอียด

 1. บริหารการทำงานของทุกหน่วยงานในสาขา
 2. กำหนดกลยุทธ์ ด้านการจัดส่งทั้งในและต่างจังหวัดที่รับผิดชอบ ให้ทันตามกำหนดเวลา
 3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายและรายรับประจำวันภายในสาขา
 4. บริหารดูแลรถขนส่งให้อยู่ในสภาพที่ดี/ปลอดภัยและพร้อมใช้งานได้
 5. อนุมัติแผนการตลาดประจำวัน ร่วมกับฝ่ายขาย
 6. แก้ไชปัญหาทุกด้านของสาขา
 7. วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของคู่แข่ง
 8. ประชุม และอบรมพนักงาน
 9. จัดสรรพนักงานให้ถูกต้อง และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 1. เพศ : ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
 3. สาขา :สาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. ความสามารถที่เกี่ยวข้อง : มีความคล่องตัวสูง เรียนรู้ งานเร็ว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

รายละเอียด

 1. บริหารการทำงานของทุกหน่วยงานในสาขา
 2. กำหนดกลยุทธ์ ด้านการจัดส่งทั้งในและต่างจังหวัดที่รับผิดชอบ ให้ทันตามกำหนดเวลา
 3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายและรายรับประจำวันภายในสาขา
 4. บริหารดูแลรถขนส่งให้อยู่ในสภาพที่ดี/ปลอดภัยและพร้อมใช้งานได้
 5. อนุมัติแผนการตลาดประจำวัน ร่วมกับฝ่ายขาย
 6. แก้ไชปัญหาทุกด้านของสาขา
 7. วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของคู่แข่ง
 8. ประชุม และอบรมพนักงาน
 9. จัดสรรพนักงานให้ถูกต้อง และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 1. เพศ : ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
 3. สาขา :สาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. ความสามารถที่เกี่ยวข้อง : มีความคล่องตัวสูง เรียนรู้ งานเร็ว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

รายละเอียด

 1. บริหารจัดการควบคุมกระบวนการบัญชีของสาขาต่างๆ ของบริษัทฯ ให้สอคล้องกับนโยบายของทางสำนักงานใหญ่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กฏหมายภาษีอากร และระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กร
 2. ควลคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีทั้งหมด เช่น การบันทึกบัญชี การปิดบัญชีรายเดือน ไตรมาสและรายปี รวมถึงควบคุมการจัดทำงบการเงินและรายงาน
 3. วางแผนควบคุมในการบริหารทรัพย์สินของบริษัทฯ
 4. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางบัญชีทั้งหมดนำเสนอผู้บริหาร
 5. ตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งสรรพากร
 6. แระสานงานและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน เช่น สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และหน่วยงานที่กำกับดูแลต่างๆ
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัทฯ
 8. ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  2. การศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. ความรู้การฝึกอบรม การบริหารการบัญชีและการเงิน
  4. ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในตำปหน่ง 5 ปี ขึ้นไป
  5. ความสามารถที่เป็นประโยชน์ มีความรู้ด้านระบบบัญชีเป็นอย่างดี สามารถปิดงบได้

รายละเอียด

 1. ดูแลและตรวจสอบห้องบัญชีการเงินส่วนกลาง
 2. นำฝากเงินรายรับสำนักงานใหญ่ เงินโกดัง และสินค้าคืนทุกวัน
 3. ควบคุมค่าใช่จ่ายของส่วนกลางและสาขา
 4. ดูแลและตรวจสอบบัญชีการเงินสาขา
 5. ตรวจสอบเอกสารรายรับและรายจ่ายสาขา
 6. ตั้งยอดโอนและตามยอดโอนจากกรรมการ
 7. ตรวจสอบค่าเฉลี่ยรถ/สรุปประจำเดือน
 8. ดึงยอดลูกหนี้คงค้าง
 9. ตามเรื่องบิลทุกบิลที่มีปัญหาในระบบ
 10. ตามยอดการวางบอลที่มีปัญหาในระบบ
 11. ตามการนำฝากเงินรายรับของสาขา วันต่อวัน
 12. ตัดชำระหนี้บิลในระบบที่ลูกต้าตัดหน้าบิล
 13. ประเมินผล KPI
 14. รายงานผลค่าใช้จ่ายและรายรับประจำเดือนให้แก่ผู้บริหาร
 15. ตรวจสอบค่าเที่ยวรถใหญ่

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. การศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
 3. ความรู้การฝึกอบรม การบริหารการบัญชีและการเงิน
 4. ประสบการณ์ มีประสบการณ์ในตำปหน่ง 5 ปี ขึ้นไป
 5. ความสามารถที่เป็นประโยชน์ มีความรู้ด้านระบบบัญชีเป็นอย่างดี

รายละเอียด

งานขายแอดมิน

 1. โทรศัพท์หรือสื่อสารผ่านสื่ออื่นๆ ในการประสานงานรับเรื่องระหว่างลูกค้า ฝ่ายจัดส่ง/บัญชี และงานขายต่างๆ
 2. เฝ้าติดตามลูกค้าเกี่ยวกับการบริการ
 3. รวบรวมข้อมูลยอดขายของแต่ละสาขาเพื่อจัดทำรายงานสรุปประจำวัน/สัปดาห์/เดือน
 4. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศน์เพื่อจัดทำสื่อการขายออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ก
 5. ออกพบปะลูกค้าเพื่อนำเสนอขายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

งานขายภาคสนาม

 1. จัดเตรียมเอกสารข้อมูลให้ชัดเจนและถูกต้องเพื่อนำเสนอการขาย
 2. จัดเตรียมใบเสนอราคาเพื่อเสนอขาย
 3. วางแผนพบปะลูกค้าแบบประจำวัน/สัปดาห์/เดือน
 4. ออกพบปะลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และปิดการขาย
 5. รับเรื่องร้องเรียนพร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
 6. รับออเดอร์จากลูกค้าและนำส่งต่อให้กับบริษัทฯ
 7. เสาะแสวงหาข้อมูลและช่องทางในการค้นหาลูกค้าและจัดทำโปรเจคงานเพื่อสร้างยอดขาย
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 9. ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 2. การศึกษา  ปวช. ขึ้นไป ไม่ระบุสาขา
 3. ประสบการณ์ ในตำแหน่งหรือที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 4. ความสามารถที่เป็นประโยชน์ มีทักษะด้านการเจรจาและสื่อสาร สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ค่อนข้างดี

รายละเอียด

 1. บริหารการทำงานของทุกหน่วยงานในสาขา
 2. กำหนดกลยุทธ์ ด้านการจัดส่งทั้งในและต่างจังหวัดที่รับผิดชอบ ให้ทันตามกำหนดเวลา
 3. ตรวจสอบการเบิกจ่ายและรายรับประจำวันภายในสาขา
 4. บริหารดูแลรถขนส่งให้อยู่ในสภาพที่ดี/ปลอดภัยและพร้อมใช้งานได้
 5. อนุมัติแผนการตลาดประจำวัน ร่วมกับฝ่ายขาย
 6. แก้ไชปัญหาทุกด้านของสาขา
 7. วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของคู่แข่ง
 8. ประชุม และอบรมพนักงาน
 9. จัดสรรพนักงานให้ถูกต้อง และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 1. เพศ : ชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
 3. สาขา :สาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. ความสามารถที่เกี่ยวข้อง : มีความคล่องตัวสูง เรียนรู้ งานเร็ว แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

รายละเอียด

 1. ดูแลรักษารถ ทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอก
 2. ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่
 3. รับงานจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้จ่ายงาน
 4. ขับรถตามเวลาและเส้นทางที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น
 5. ดูแลรักษาทรัพย์สินที่ต้องส่งให้ลูกค้าให้้ดีที่สุด
 6. รักษากฏระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 7. ตรวจสอบคู่มือการใช้ เอกสารประจำรถที่รับผิดชอบให้พร้อมใช้งานและเป็นปัจจุบัน
 8. มีความเข้าใจในด้านเอกสารเกี่ยวกับบิลส่งสินค้า, วางบิล เพื่อส่งมอบให้ลูกค้าได้ถูกต้อง
 9. มีความรู้และชำนาญเส้นทางการจัดส่ง เพื่อบริหารเวลาการจัดส่งให้เร็วขึ้น

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 3. ประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยว่า 1 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 4. มีใจรักบริการและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 5. ความสามารถที่เกี่ยวข้อง มีความคล่องตัวสูง เรียนรู้งานได้เร็ว

รายละเอียด

 1. รับผิดชอบงานรับพัสดุ และยกพัสดุลงจากรถ
 2. คัดแยกพัสดุตามเส้นทางในเขตพื้นที่ที่ศูนย์กระจายสินค้าที่รับผิดชอบ
 3. ดูแลงานยิงพัสดุก่อนปล่อยรถออกส่งพัสดุให้ลูกค้า
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 18- 35 ปี
 2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 3. สามารถยกของหนักได้
 4. มีใจรักบริการและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

วิธีการสมัคร

 1.  ส่งประวัติส่วนตัวมาที่เมล pnl_bangkok@pnlogistics.com
 2. ฝากประวัติ online
Scroll to Top