จันทร์ - เสาร์ / 08.00-17.00 น.

เสียงตอบรับจากลูกค้า

รองเท้า GAMBO

GAMBO เป็นแบรนด์รองเท้าลำลองสำหรับวัยรุ่น ด้วยงานออกแบบสีสันและคุณภาพ รองเท้าของเราเป็นลักษณะเป็นกล่อง ขนย้ายล่าช้า เวลาในการเข้าห้าง เกิดความจำกัด บ. ภัทรนคร โลจิสติกส์ จำกัด จึงเป็น บริษัทขนส่ง ที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้เป็นอย่างดี รวมถึงระบบการจัดการตรวจเช็คสินค้า มีบาร์โค้ด กำหนดเวลาส่งสินค้าได้ 

คุณภัณฑิรา เหมือนพันธ์ บ.โกลด์ ซิตี้ ฟุตแวร์ จำกัด

บ.โกลด์ ซิตี้ ฟุตแวร์ จำกัด จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์รองเท้า เสื้อผ้ากีฬา ภายใต้แบรนด์ โกลด์ ซิตี้ GC fast และแบรนด์ อื่นๆ เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากว่า 60 ปี ในด้านคุณภาพและบริการ รู้จัก บ. ภัทรนคร โลจิสติกส์ จำกัด จากการแนะนำปากต่อปาก ของลูกค้าของ โกลด์ ซิตี้ เอง ที่พูดถึงความประทับใจในการให้บริการของภัทรนคร และรู้จักจากการประชาสัมพันธ์ของทางบริษัทเอง ทำให้รู้ว่ามีบริษัทขนส่งตั้งอยู่ในพื้นที่อุตาหกรรมผลิตรองเท้า โดยมีกระบวนการรับสินค้าที่มีระบบ มีทีมงานในการบริการรับสินค้าไว้คอยบริการอย่างเป็นกันเอง และที่สำคัญ ค่าขนส่งราคาย่อมเยาว์แต่การบริการคุณภาพ ราคาเกรด A

คุณจารุวรรณ์ ศิรินุพงศ์ บ.เซนทรัลแอร์ ประเทศไทย จำกัด

เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Central Air ซึ่งเป็นยี่ห้อของคนไทย  เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความหลาย หลายประเภท ตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ ทำให้การจัดส่ง ต้องใช้ความระมัดระวัง และ บ. ภัทรนคร โลจิสติกส์ จำกัด  มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ต้องการมากๆ

คุณภัคชุดา วรรณศุภลาภ ร้านดาวแฮนด์เมด

เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด ดำเนินการมา 12 ปี สินค้าส่วนใหญ่มีน้ำหนักค่อนข้างหนัก จึงจำเป็นต้องใช้บริการขนส่งของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการขนย้าย ซึ่ง บ. ภัทรนคร โลจิสติกส์ สามารถขนส่งสินค้าได้โดยที่ไม่ชำรุดเสียหาย และทันตามกำหนดที่ต้องการ

คุณวรรณวนัช เลาวกุล ร้านแหวกแนว

ร้ำนตั้งอยู่ที่ศูนย์หัตถกรรม บ้ำนถวำย โซน 2และ โซน 99 เปิดดำเนินกำรมำตั้งแต่ปี 25402540 2540เป็นร้ำนที่ผลิต และจัดจำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ที่ทำจำกมือ มีลูกค้ำมำกหน้ำหลำยตำทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ เรำเลือก บ. ภัทรนคร โลจิสติกส์ เนื่องจำกมีกำรให้บริกำรด้ำนกำรขนส่งที่มีคุณภำพ มีกำรบริกำรหลังกำรขำยที่ดี มีกำรปรับเปลี่ยนระบบให้มีควำมทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ มำกขึ้นกว่ำเดิม

คุณวสันต์ เดชะกัน นายกสมาคมศูนย์หัตถกรรมหมู่บ้านถวาย และรองประธานสภาอุตสหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่

อยำกให้ข้อมูลเรื่องกำรขนส่ง โดยทั่วไปกำรขนส่ง กำรประเมินรำคำสินค้ำ ค่ำขนส่ง จะไม่สำมำรถประเมินได้ทันที ส่วนใหญ่ จะต้องนำสินค้ำไปให้บริษัทที่ให้บริกำรด้ำนกำรขนส่งเหล่ำนั้น ประเมินก่อน ทำให้เกิดควำมลำบำกในกำรขนย้ำยเพื่อให้ประเมินรำคำ แต่ทำง บ. ภัทรนคร โลจิสติกส์ สำมำรถประเมินรำคำสินค้ำได้ทันที แค่เพียงให้ข้อมูลรำยละเอียดสินค้ำ ขนำด กว้ำง X ยำว Xสูง และสถำนที่ส่ง เพียงเท่ำนี้ บริษัทก็สำมำรถแจ้งรำคำได้ทันที

คุณยุทธพงษ์ เรืองศิริ บ.เชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์ จากัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรเลี้ยงผึ้งมำยำวนำนกว่ำ 40 ปี โดยเป็นผู้รับซื้อผลผลิตจำกเกษตกร ผู้เลี้ยงผึ้ง และ จัดจำหน่ำย ผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภำพจำกผึ้ง เช่น น้ำผึ้ง นมผึ้ง เกสรผึ้ง และวัตถุดิบน้ำผึ้งที่ใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ กระบวนกำรขนส่ง เป็นสิ่งที่สำคัญ โดยจะต้องจัดส่งให้รวดเร็วทันใจ ถึงมือผู้บริโภค ดังนั้น จึงต้องกำรบริษัทขนส่ง ที่มีควำมเข้ำใจในผลิตภัณฑ์ของเรำ ซึ่ง บ. ภัทรนคร โลจิสติกส์ สำมำรถตอบโจทย์ได้เป็นอย่ำงดี

คุณไพโรจนื จันทร์หอม บ.เอสเค โซเชียล อินเตอร์ไพรส์ แอนด์ อินเตอร์เทรด กรุ๊ป จากัด

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกำรผลิตกระเป๋ำ ที่รองรับกำรให้บริกำรผู้ที่ขำยกระเป๋ำอยู่ในห้ำงเซนทรัลและแหล่งท่องเที่ยวมำกมำย จนกระทั่งสำมำรถส่งสินค้ำไปขำยเองต่ำงประเทศได้ หลังจำกนั้นเริ่มมองหำ บริษัทที่สำมำรถจัดส่งสินค้ำถึงมือผู้ขำย จึงได้เจอ บ. ภัทรนคร โลจิสติกส์ หลังจำกนั้น ก็ได้รับเสียงตอบรับจำกลูกค้ำว่ำ กำรบริกำรของ บ. ภัทรนคร โลจิสติกส์ นี้ ดีเยี่ยมในด้ำนกำรขนส่ง ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ อีกทั้งยังมีบริษัทในเครือที่สำมำรถ support support support support support ธุรกิจของเรำได้ด้วย เช่น วัตถุดิบในกำรผลิต ทั้งฟองน้ำ โฟม หรือ อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในกำรผลิตกระเป๋ำได้เป็นอย่ำงดี ทำให้เรำมีควำมสุขในกำรดำเนินกิจกำรอย่ำงมำก

คุณพิชญ์อาภา ธีรเศรษญ์สวัสดิ ร้านลานนานา คอลเลคชั่น

เป็นโรงงำนผลิตงำนจำกงำนไม้สักเก่ำ ที่ จ.ลำพูน ได้รับควำมลำบำกอย่ำงมำกในกำรขนส่งสินค้ำไปให้ลูกค้ำที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจำกไม่มีบริษัทขนส่งไหน เข้ำมำรับสินค้ำถึงที่ได้อย่ำง บ. ภัทรนคร โลจิสติกส์ เลย หลังจำกใช้บริกำรแล้ว ก็ทำให้โรงงำนของเรำขำยสินค้ำได้มำกขึ้นและกล้ำที่จะตัดสินใจในกำรขำยสินค้ำได้มำกกว่ำเดิม โดยไม่ต้องกังวลใจว่ำจะส่งสินค้ำได้ทันหรือไม่ อีกทั้ง บ. ภัทรนคร โลจิสติกส์ ยังสำมำรถเก็บเงินค่ำขนส่งสินค้ำได้ทั้งต้นทำงและปลำยทำง พร้อมมีกำรบริกำรขนส่งสินค้ำให้ถึงที่

คุณลัดดา จินานาง ร้านบ้านหม้อ แมงโก้วู๊ด

เป็นร้ำนที่ขำยสินค้ำที่มำจำกภูมิปัญญำชำวบ้ำน ที่นำไม้มะม่วงมำพัฒนำเป็นสินค้ำที่หลำกหลำยรูปแบบ ดังนั้น กำรขนย้ำยสินค้ำ ต้องมีควำมเข้ำใจและระมัดระวังสินค้ำค่อนข้ำงสูง บ. ภัทรนคร โลจิสติกส์ ตอบโจทย์เป็นอย่ำงยิ่ง และยังมีทักษะในกำรขนย้ำยที่ดี ขนส่งสินค้ำได้รวดเร็ว

คุณศิริภพ ปวรอมรภัค ร้าน บ้านมณี กระดาษสา

เป็นโรงงำนกระดำษสำ ที่บ่อสร้ำง เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 25402540 2540สินค้ำมีหลำกหลำยรำยกำร กว่ำ 2000 2000 2000 กว่ำแบบ เช่น อัลบั้ม สมุดโน๊ต กรอบรูป ถุง กล่อง และรับผลิตตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำอีกด้วย เรำใช้บริกำรของ บ. ภัทรนคร โลจิสติกส์ เนื่องจำกมีควำมฉับใวในกำรรับสินค้ำ พนักงำนรับสินค้ำตรงต่อเวลำ ติดต่อประสำนเรียบร้อยมำก

คุณอรัญญา ขนุนปั้น ร้าน ร่มหลวง ตุงงาม

ใช้บริกำร บ. ภัทรนคร โลจิสติกส์ เนื่องจำก ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ บ่อสร้ำง กำรบริกำรเยี่ยม พนักงำนเป็นกันเอง

Scroll to Top