ร่วมงานกับเรา
 
เราต้องการบุคลากรที่ทรงพลังมาร่วมงาน
1. กรรมการผู้จัดการ 1 อัตรา รายละเอียด
คุณสมบัติ
1. มีความรู้ความสามารถด้านโลจิสติกส์
2. มีประสบการด้านโลจิสติกส์ อย่างน้อย 5 ปี
3. เพศชาย/หญิง
4. มีความรับผิดชอบสูง
5. มีภาวะเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง
2. ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. มีประสบการณ์ด้านการขายเป็นอย่างดี
2. มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. มีภาวะความเป็นผู้นำลักษณะการทำงาน (1. วางแผนบริหารการขาย และการตลาด 2. ประสานงานการขายกับลูกค้า)
3. ผู้จัดการโรงงาน 1 อัตรา รายละเอียด
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง
2. มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีภาวะเป็นผู้นำลักษณะการทำงาน ดูแลและบริหารจัดการโรงงานด้านโลจิสติกส์
4. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง
2. สามารถใช้งานโปรแรกมบัญชีสำเร็จรูปได้ เช่น Express
3. มีภาวะเป็นผู้นำ
4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ปานกลาง-ดีลักษณะการทำงาน
  1. ควบคุมดูและและจัดการตรวจสอบด้านบัญชี
  2. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
  3. สามารถปิดงบการเงินเบื้องต้นได้
  4. มีความสามารถ และรู้งานด้านบัญชีทั้งระบบ งบกระแสเงินสดกระทบยอดรายการบัญชีได้
5. พนักงานขาย 2 อัตรา
คุณสมบัติ
1. รักงานขายและพบปะผู้คน มีใจบริการลูกค้าและทัศนคติที่ดี
2. มีความกระตือรือร้น อดทน ชอบทำงานนอกสถานที่
3. เพศชาย/หญิง
4. เข้ากับคนอื่นได้ง่าย พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
5. มีความกล้าแสดงออกมีทักษะติดต่อสื่อสารดีลักษณะการทำงาน (1. พบปะและพูดคุยตอบข้อสงสัยของลูกค้า 2. ดูแลลูกค้าปัจจุบันและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ )
6. พนักงานบัญชี 4 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง
2. วุฒิ ปวส ด้านบัญชี ขึ้นไป
3. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
4. สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษลักษณะการทำงาน
  1. งานด้านบัญชีรับ-จ่าย
  2. รับวางบิล จ่ายเช็ค
7. หัวหน้าฝ่ายการสื่อสาร 0 อัตรา  
8. หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
3. มีภาวะเป็นผู้นำ
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ลักษณะการทำงาน
  1. วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงาน
  2. ดูแลงานเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
9. พนักงานซ่อมบำรุง 2 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศชาย
2. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. บุคลิกภาพเหมาะสม/เชื่อมั่นในตนเอง/กล้าคิด/กล้าทำลักษณะการทำงาน
  1. ดูแลรักษาเครื่องจักร
  2. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
10. พนักงานรับสินค้า 20 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง
2. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ลักษณะการทำงาน ( 1. รับสินค้าจากลูกค้า และจัดการลงราละเอียดของสินสค้าที่จัดส่ง 2. จัดแยกสินค้าที่รับเข้ามาเป็นหมวดหมู่ )
11. พนักงานขับรถบรรทุก 24 อัตรา
คุณสมบัติ
1. มีความชำนาญเส้นทางเส้นทาง กรุงเทพ-ปริมณฑล และต่างจังหวัด
2. มีความรู้พื้นฐานการดูแล ทำความสะอาดรถยนต์
3. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
4. มีใบขับขี่
5. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
6. รับผิดชอบต่อหน้าที่ ลักษณะการทำงาน ขับรถส่งสินค้าใรกรุงเทพ-ปริมณฑล และต่างจังหวัด
12. ผู้จัดการสาขา 2 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 24 ปีขึ้นไป
3. วุฒิ ปวส. ขึ้นไปลักษณะการทำงาน
  1. บริหารจัดการสินค้าและยอดขาย ตามนโยบายบริษัทฯ
  2. วางแผนการทำงานของพนักงานในสาขาที่ตนเองรับผิดชอบ
13. พนักงานกระจายสินค้า 10 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิ ปวส. โลจิสติกส์/บริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์/ตลาด/ขาย หรืออื่นๆ
3. สามารถติดต่อสือสารกับผู้อื่นได้ดี
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีลักษณะการทำงาน
  1. ติดต่อประสานงาน, รับงานจากลูกค้า
  2. วางแผนกระจายสินค้า
  3. จัดทำเอกสาร, บันทึกข้อมูล
 
หมายเหตุ กรุณาติดต่อสอบถามตำแหน่งงาน
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ภัทรนคร โลจิสติกส์ จำกัด โทรศัพท์ : 034-451-508-9 แฟ็กซ์ : 034-451-520